kontakt

OFERTA
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

ANDOM Zarządzanie Nieruchomościami to gwarancja rzetelnej i solidnej obsługi administracyjnej. Dbałość o komfort mieszkańców oraz ich bezpieczeństwo to priorytet naszej pracy.

Mieszkańcom zapewniamy skuteczną i sprawną obsługę techniczno-eksploatacyjną nieruchomości. Dbamy o rzetelne rozliczanie wydatków nieruchomości, a także o to, aby wspólne pieniądze efektywnie pracowały dla dobra wspólnoty mieszkaniowej. Wdrażamy i przeprowadzamy przemyślane i bezpieczne inwestycje.

Wykwalifikowani fachowcy dokonują pewnych i bezpiecznych usług remontowo-budowlanych. Nasi pracownicy rzetelnie wykonują powierzone nam obowiązki z zakresu usuwania usterek i awarii, jak również utrzymania porządku.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, otwarcie rachunku bankowego
 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera
 • bieżąca obsługa eksploatacyjna nieruchomości w tym wszelkie kontakty z kontrahentami i usługodawcami ze szczególnym uwzględnieniem: zapewnienia dostaw mediów, usług komunalnych, utrzymania czystości
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie umów zawieranych w imieniu wspólnoty
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich właścicieli
 • zawiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów dotyczących części wspólnych
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań
 • prowadzenie korespondencji w imieniu wspólnoty
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali na każde jego życzenie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał
 • przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości
 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, oraz wpłat na fundusz remontowy
 • sporządzanie rocznych planów gospodarczych
 • bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali
 • windykacja zobowiązań poszczególnych właścicieli lokali w tym przygotowanie kompletów dokumentów związanych z nieściągalnością zaliczek w celu dochodzenia należności na drodze sądowej

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • przejęcie dokumentacji technicznej od byłego Zarządcy
 • sporządzenie protokołu określającego stan techniczny budynku przy przejęciu nieruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie, podmiotom mającym wymagane prawem uprawnienia
 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku - usuwanie nagłych awarii
 • przygotowanie planów remontowych
 • kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań wraz z protokolarnym odbiorem prac
 • wyszukiwanie wykonawców prac budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów
 • oszacowanie wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych)